Menu Close

Teisės aktai

Įstaigos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų sąrašas

Socialinės globos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (aktuali dokumento redakcija 2019-01-01)

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (aktuali dokumento redakcija 2018-01-01)

3. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta  Lietuvos Vyriausybės nutarimu 2006 m. spalio 10 d. nutarimu  Nr. 978 (aktuali suvestinė dokumento redakcija 2016-04-27 )

4. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.  įsakymu Nr. A1-94(aktuali suvestinė dokumento redakcija 2016-04-27)

5. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93  (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-290 redakcija)

6. Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (aktuali suvestinė dokumento redakcija 2019-03-14)

7. Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2012 m. birželio 21 d. įsakymu  Nr. A1-295 (aktuali suvestinė dokumento redakcija 2012-11-23)

Sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas (aktuali suvestinė dokumento redakcija 2019-05-01)

2. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (aktuali suvestinė dokumento redakcija  2019-05-01)

„Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  Lietuvos higienos normą HN 125:2011, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133

Skip to content