Menu Close

Svėdasų padalinys

Anykščių socialinės globos namų Svėdasų padalinys veiklą pradėjo 1998 metų balandžio 1-ją dieną ir tapo užuovėja senyvo amžiaus asmenims nuo vienatvės ir negandų. Globos namų veiklos tikslas – tenkinti senyvo amžiaus asmenų poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises, bei teisėtus interesus, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi, padėti įveikti socialinę atskirtį bei, pagal galimybes, padėti integruotis į visuomenę.

Anykščių socialinės globos namų Svėdasų padalinys yra įsikūręs vaizdingoje Svėdasų miestelio vietoje prie Alaušo ežero ir Svėdasų šv. arkangelo Mykolo bažnyčios. Svėdasų padalinyje gali apsigyventi mūsų rajono senyvo (pensinio) amžiaus asmenys ir senyvo (pensinio) amžiaus  asmenys su sunkia negalia, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose ir jiems reikalinga ilgalaikė ar trumpalaikė socialinė globa. Svėdasų  padalinio patalpos nuomojamos iš Svėdasų religinės bendruomenės, atstovaujamos šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebono. Padalinyje yra trylika gyvenamųjų kambarių (kambariai yra vienviečiai, dviviečiai, triviečiai ir keturviečiai), poilsio bei užsiėmimų kambarys, virtuvėlė, veranda, sanitarinės patalpos, masažo kabinetas su multisensorine aplinka ir keturi kabinetai darbuotojams. Svėdasų padalinyje yra 35 vietos gyventojų apgyvendinimui.

Svėdasų padalinyje teikiamos paslaugos:
 • suteikiamas gyventojams gyvenamas plotas pagal nustatytas globos normas, apgyvendinant 1–4 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius);
 • prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti socialinės globos įstaigoje ir susipažinti su socialinės globos įstaigos teikiamomis paslaugomis, personalu;
 • aprūpinama baldais, drabužiais ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti (jei pageidauja gyventojas gali naudotis savo asmeniniais daiktais;
 • teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).
 • organizuojamos maitinimo paslaugos pagal teisės aktų nustatytas normas. Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojamas specialus, dietinis maitinimas. Asmeniui sudaroma galimybė susipažinti su dienos meniu;
 • praėjus 1 mėnesio adaptaciniam laikotarpiui, asmeniui sudaromas ir įgyvendinamas individualus socialinės globos planas, kiekvienam asmeniui pagal įvertintus socialinės globos poreikius;
 • darbo terapija (užimtumas) įstaigoje organizuojamas pagal kiekvieno gyventojo individualius poreikius ir savarankiškumo lygį. Sudaromos sąlygos pasirinkti su darbinių įgūdžių ugdymu ir palaikymu susijusias veiklas: maisto ruošimas, siuvimas, mezgimas, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir kt.;
 • sudaromos sąlygos gyventojų kūrybiniams-meniniams gebėjimams atsiskleisti per dailę, rankdarbius ir kt.;
 • mokomi gyventojai kasdienio gyvenimo buities įgūdžių, ugdomas jų savarankiškumas;
 • organizuojamas gyventojų laisvalaikis (dalyvauja individualiuose ir grupiniuose užsiėmimuose, dalyvauja bendruomeninėje veikloje, spaudos, knygų skaityme, žaidžiami internetiniai ir stalo žaidimai, vykdomos filmų peržiūros, saviveiklos organizavimas, išvykos, parodų, koncertų lankymas, popiečių organizavimas valstybinių, religinių, kalendorinių, globos namų tradicinių švenčių šventimas, išvykos į kultūros renginius, ekskursijos, TV laidų žiūrėjimas, radijo laidų klausymas, laidų aptarimai, diskusijos aktualia tema, švietėjiška veikla) atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę;
 • rengiami ir įgyvendinami paslaugų kokybės gerinimo ir neįgaliųjų integravimo į visuomenę projektai;
 • teikiama pagalba atliekant asmens higienos procedūras t.y. plaukų kirpimas, barzdos skutimas, nagų kirpimas, ausų valymas, sauskelnių keitimas, pagalba tualete ir kt;
 • organizuojamas kasdienis higienos paslaugų teikimas, gyventojams negalintiems pasirūpinti asmens higiena;
 • teikiama pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba, atsižvelgiant į asmens poreikius;
 • organizuojamos religinės paslaugos institucijoje, sudaromos sąlygos gyventojams prieiti išpažinties;
 • teikiamos psichologo, masažuotojo paslaugos;
 • užtikrinamas sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka, paskirto gydymo tęstinumas, pirmosios medicininės pagalbos suteikimas, sanitarinio – higieninio ir dienos režimo laikymasis, pagal nustatytą normą aprūpinama; medikamentais, slaugos priemonėmis, tvarsliava ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka;
 • aprūpinama specialiosiomis techninėmis pagalbos priemonėmis, protezinėmis-ortopedinėmis priemonėmis vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka;
 • organizuojamos odontologijos, protezavimo paslaugos gyventojui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • atstovaujami socialinės globos paslaugas gaunančių asmenų interesai.
Skip to content