Menu Close

Burbiškio padalinys

Anykščių socialinės globos namų Burbiškio padalinyje teikiamos socialinės globos paslaugos Anykščių rajono psichikos negalią turintiems asmenims, kurių fizinis savarankiškumas nustatytas ne mažesnis, kaip iš dalies savarankiškas.

Burbiškio padalinyje teikiamos paslaugos:

 • suteikia gyventojams gyvenamąjį plotą pagal nustatytas normas, aprūpina reikalingu inventoriumi;
 • sudaro ir įgyvendina individualius socialinės globos planus kiekvienam  asmeniui pagal įvertintus socialinės globos poreikius;
 • organizuoja gyventojų užimtumą, įgūdžių ugdymą pagal jų pomėgius ir  galimybes (siuvimas, mezgimas, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir kt.);
 • sudaro sąlygas klientų kūrybiniams-meniniams gebėjimams atsiskleisti per dailę, rankdarbius ir kt.;
 • moko gyventojus kasdienio gyvenimo buities įgūdžių, ugdo jų savarankiškumą;
 • organizuoja gyventojų laisvalaikį (skaitomi laikraščiai, žurnalai, knygos, bendraujama su gyventoju jį dominančiais klausimais, žaidžiami lavinamieji žaidimai, organizuojamos išvykos, ekskursijos ir pan.), atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę;
 • supažindina gyventojus su šiuolaikinėmis komunikavimo priemonėmis, moko kompiuterinio raštingumo;
 • organizuoja kultūrinį gyvenimą ir poilsį, išvykas į visuomeninius renginius;
 • rengia ir įgyvendina paslaugų kokybės gerinimo ir neįgaliųjų integravimo į visuomenę projektus;
 • pagal teisės aktų nustatytas normas organizuoja racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgdami į gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas;
 • teikia pagalbą rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalbą, atsižvelgiant į asmens poreikius;
 • užtikrina sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka, paskirto gydymo tęstinumą, pirmosios medicininės pagalbos suteikimą, sanitarinio – higieninio ir dienos režimo laikymąsi, pagal nustatytą normą aprūpina medikamentais;
 • atstovauja  socialinės globos paslaugas gaunančių asmenų interesus.

 

Skip to content